Обидете се со циклус на напојување

  1. Исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја од штекерот
  2. Исклучете ги сите поврзани уреди од телевизорот
  3. Почекајте 2 минути и повторно вклучете го кабелот за напојување во штекерот
  4. Повторно вклучете го телевизорот

Дали проблемот е решен?

Да Не, однеси ме на следниот чекор